Producenci
Przeglądaj produkty według producentów.
Regulamin

Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”) działający pod adresem www.sklep.remiks.com.pl jest własnością i jest prowadzony przez FIRMA KRZYMIŃSKI ROBERT P W REMIKS z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Jagiellońska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON 271588279, NIP 6441427185, numer telefonu: 32 263 90 78 (od poniedziałku do piątku: 9:00 - 17:00, e-mail: sklep@remiks.com.pl
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest konsument (zwany  „Konsumentem” lub „Osobą prywatną”) lub inny podmiot, w szczególności przedsiębiorca (zwany dalej „Firmą”). Osoby prywatne i Firmy zwani są dalej łącznie „Klientami”. Stroną dokonującą sprzedaży jest FIRMA KRZYMIŃSKI ROBERT P W REMIKS (zwana dalej „Sprzedawcą” lub „REMIKS”).
 3. Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów za pośrednictwem Sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Przedmiotem sprzedaży są towary znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie internetowej Sklepu (zwane dalej łącznie „Produktami”), których Sprzedawca jest dystrybutorem.
 2. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają podatki.
 3. Informacje o cenie, cechach oraz istotnych właściwościach są dostępne na stronie internetowej Sklepu w odniesieniu do poszczególnych Produktów .
 4. W przypadku wprowadzenia zmian oferty handlowej, w szczególności wycofania Produktu, wprowadzania nowych Produktów do oferty, ogłaszania lub odwoływania akcji promocyjnych oraz zmiany cennika Produktów lub kosztów dostawy, zmiany nie będą obejmować Produktów, na które zostało złożone zamówienie.

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce i obsługą certyfikatu SSL. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA 

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu.
 2. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera obowiązkowo następujące dane Klienta:
  • imię i nazwisko lub pełna nazwa wraz z imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej (dotyczy Firmy),
  • adres zamieszkania lub siedziby Firmy (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości),
  • numer NIP (dotyczy Firmy),
  • adres elektroniczny (e-mail),
  • numer telefonu.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.
 4. Zamówienia złożone w dni robocze (od poniedziałku do piątku) po godzinie 14:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 5. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według następującej procedury:
  • Należy dokonać wyboru Produktu, a następnie określić żądaną ilość. W przypadku Produktów sprzedawanych w metrach bieżących, konieczne jest uwzględnienie pakowania Towaru przez producenta. Informacja o sposobie pakowania produktów znajduje się w opisie produktu. Produkty tego typu sprzedajemy wyłącznie w pełnych opakowaniach.
  • Po kliknięciu przycisku „Do koszyka” możliwa będzie edycja zawartości koszyka,
  • Po kliknięciu w przycisk „Złóż zamówienie” pojawi się formularz umożliwiający podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
  • Po wypełnieniu formularza i akceptacji regulaminu, należy kliknąć przycisk „Przejdź dalej”. Na tym etapie istnieje możliwość zamówienia bezpłatnej usługi newslettera. Jeżeli któreś z wymaganych pól nie zostanie wypełnione lub będzie zawierało nieprawidłowe dane, zostanie wyświetlona stosowna informacja. W takim wypadku należy uzupełnić lub poprawić dane i ponownie kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”. 
  • W kolejnym oknie pojawi się sekcja pozwalająca na wybór sposobu dostawy i sposobu zapłaty. Następnie należy kliknąć na przycisk „Przejdź dalej”.
  • W następnym kroku pojawi się podsumowanie zamówienia. Wszystkie informacje zostaną raz jeszcze wyświetlone na ekranie aby umożliwić Klientowi ich ostateczną weryfikację. Klient jest zobowiązany sprawdzić uważnie wszystkie podane przez siebie dane. Jeżeli przedmiot zamówienia oraz podane przez Klienta dane zgadzają się, należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”. Sklep automatycznie dokona sprawdzenia poprawności podanych danych. W polu „Uwagi dla osoby realizującej zamówienie” Klient może wprowadzić dodatkowe informacje dla Sprzedawcy.
  • Po kliknięciu w przycisk „Złóż zamówienie” wyświetlona zostanie strona z informacjami, dotyczącymi złożonego zamówienia (numer, status, podsumowanie zamówienia).

 

§ 5. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWA TOWARU 

 1. Płatność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni od dnia przesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. Po dokonaniu zapłaty zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy. W przypadku niestandardowych zamówień lub towarów sprowadzanych na zamówienie Sprzedawca potwierdzi termin realizacji.
 3. Faktury VAT potwierdzające kwotę zakupu oraz wyszczególniające zakupione Produkty wysyłane są przesyłką wraz z Towarem. Istnieje możliwość osobistego odbioru Produktów przez Klienta z magazynu Sprzedawcy przy ul. Jagiellońska 12 w Sosnowcu.

 

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez  podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2.    Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę: FIRMA KRZYMIŃSKI ROBERT P W REMIKS, ul. Jagiellońska 12, 41-200 Sosnowiec, , e-mail:  sklep@remiks.com.pl  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może złożyć oświadczenie korzystając z następującego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

………………………

Miejscowość, data

………………………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta

 

………………………………………

 

………………………………………

Adres konsumenta

                                                                                              Adresat:          

 

                                                                             FIRMA KRZYMIŃSKI ROBERT P W REMIKS

                                                                                  Ul. Jagiellońska 12, 41-200 Sosnowiec

                                                                                  e-mail: sklep@remiks.com.pl

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Ja, ………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:  ……………………………………………………………………..…………………………..

……………………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy ………………………………………..……………….

 

……………………………………

Podpis konsumenta

(jeśli formularz jest przesyłany 
w wersji papierowej)

 

 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 3. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. Konsument powinien niezwłocznie odesłać lub przekazać Produkt Sprzedawcy, na adres FIRMA KRZYMIŃSKI ROBERT P W REMIKS, ul. Jagiellońska 12, 41-200 Sosnowiec, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli Konsument odeśle rzecz przed upływem 14 dni.
 6. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 180 zł za miejsce paletowe.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 7. RĘKOJMIA I GWARANCJA:

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 556 oraz art. 5561-5563 k.c.
 2. 2.     Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. 3.     Towary sprzedawane przez sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez producenta.

 

§ 8. REKLAMACJE:

 

 1. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: sklep@remiks.com.pl, lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres FIRMA KRZYMIŃSKI ROBERT P W REMIKS, ul. Jagiellońska 12, 41-200 Sosnowiec.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje poprzez dokonanie sprawdzenia okoliczności zgłoszonych przez Klienta i ocenie zasadności żądań zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 

 

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:

1) wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

2) rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia jest Sprzedawca. Dane osobowe są przechowywane w systemie informatycznym Sprzedawcy i są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 j.t.).
 2. Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia.

Życzymy udanych zakupów
FIRMA KRZYMIŃSKI ROBERT P W REMIKS

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl